Yhdistys

Johtokunta Palkitut Kuvagalleria Lomakkeet ja logotYhdistyksen säännöt

Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry (VSPH) on vuonna 1947 perustettu yhdistys. VSPH:n jäsenet harrastavat muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä palveluskoiralajeja, tokoa sekä rally-tokoa.

Kesäkaudella käytössämme on suuret, upeat treenikentät Vesilahdentiellä ja talvisin treenaamme lämpimissä tiloissa Tottistehtaalla. Viikoittaisissa maanantaitottiksissa myös ei-jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme!

VSPH järjestää virallisia palveluskoirakokeita eri lajeissa. Kokeisiin valmistautumisen tueksi järjestämme myös epävirallisia kokeita ja kokeenomaisia treenejä. Seminaareissamme pääsee huippukouluttajien oppiin treenaamaan mm. tottelevaisuutta ja IGP:tä. Vuosittain kokoonnumme yhdessä treenaamaan eri lajeja perinteiselle Eloleirille. Näihin tapahtumiin kaikki ovat tervetulleita! Ajantasaisimmat tiedot tapahtumistamme näet Facebook-sivultamme.


Johtokunta 2022

Puheenjohtaja, huoltovastaava Jessi-Jasmin Mäkelä, 040 8360102, vsph.ry@gmail.com.

Varapuheenjohtaja Meeri Koski, meerikos@gmail.com.

Sihteeri, jäsensihteeri Kaisa Vanhala 040 8367483, vanhala.kaisa@gmail.com, vsph.jasen@gmail.com.

Hallivastaava Jenny Jewander, 044 3557771, jewanderjenny@gmail.com.

Jäsen Tina-Marina Bäckman, tina-marina.backman@pp.inet.fi.

Varajäsen Niina Rajala, niina.rajala94@gmail.com.

Varajäsen Mari Kuivamäki, mari.kuivamaki@gmail.com.

Varajäsen Ray Silander, silanderray@gmail.com.

Rahastonhoitaja (hallituksen ulkop.) Sari Huttunen, sarihuttunen9@gmail.com.

Webmaster (hallituksen ulkop.) Markus Lönn, markus.lonn@nic.fi.


Vuoden parhaat -kilpailu ja palkitut

VSPH palkitsee vuosikokouksessaan helmikuussa edellisen vuoden parhaat koirakot kiertopalkinnoilla.


Kuvagalleria

Kuvamuistoja vuosien varrelta.


Lomakkeet ja logot

Yhdistyksen säännöt

9.1.2013 Voimassaolevat säännöt

1 . NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki, Länsisuomen läänissä. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen, virallisena kielenä suomi.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikin tavoin palveluskoiratoimintaa Vaasassa ja sen lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja koulutustoimintaa, järjestää palveluskoirakokeita, näyttelyitä sekä erilaisia kursseja. Viranomaisten kanssa harjoitetaan yhteistoimintaa mm. etsintä- ja pelastuskoiratoiminnassa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi johtokunta hyväksyä palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Perheenjäseniksi voi johtokunta hyväksyä varsinaisten jäsenten kanssa samassa taloudessa asuvat yli 16-vuotiaat henkilöt. Juniorijäseniksi voi johtokunta hyväksyä alle 16-vuotiaat palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Perhe- ja juniorijäsenten jäsenmaksu on puolet voimassa olevasta jäsenmaksusta. Vuosijäsen, joka 25 vuoden ajan on keskeytymättä ollut yhdistyksen vuosijäsenenä, siirtyy kantajäseneksi ilman jäsenmaksua. Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta tai kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksyttäväksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin vuosijäsenillä mutta he ovat vapaat kaikista maksuista. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Vuosijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Johtokunnan varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, niin että kaksi (50 prosenttia) varsinaisista jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaati. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaiselta äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä. Yhdistyksen nimen voi myös kirjoittaa henkilö, jolla on siihen johtokunnan erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkistajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisen kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

  1. kokouksen avaus
  2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa,
  3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
  4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
  5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto,
  6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
  7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,
  8. Johtokunnan varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta, poikkeuksena puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan.
  9. valitaan kaksi tilintarkistajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaan vuosikokoukseen saakka,
  10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti siitä ilmoitettava yhdistyksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kuitenkin viimeistään 1.10. mennessä.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.