Yhdistys

Johtokunta Palkitut Kuvagalleria Lomakkeet ja logotYhdistyksen säännötOhjeistuksia

Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry (VSPH) on vuonna 1947 perustettu yhdistys. VSPH:n jäsenet harrastavat muun muassa kansallisia ja kansainvälisiä palveluskoiralajeja, tokoa sekä rally-tokoa.

Kesäkaudella käytössämme on suuret, upeat treenikentät Vesilahdentiellä ja talvisin treenaamme lämpimissä tiloissa Tottistehtaalla. Viikoittaisissa maanantaitottiksissa myös ei-jäsenet ovat tervetulleita tutustumaan toimintaamme!

VSPH järjestää virallisia palveluskoirakokeita eri lajeissa. Kokeisiin valmistautumisen tueksi järjestämme myös epävirallisia kokeita ja kokeenomaisia treenejä. Seminaareissamme pääsee huippukouluttajien oppiin treenaamaan mm. tottelevaisuutta ja IGP:tä. Vuosittain kokoonnumme yhdessä treenaamaan eri lajeja perinteiselle Eloleirille. Näihin tapahtumiin kaikki ovat tervetulleita! Ajantasaisimmat tiedot tapahtumistamme näet Facebook-sivultamme.


Johtokunta 2023

Puheenjohtaja, huoltovastaava Jessi-Jasmin Mäkelä, 040 8360102, vsph.ry@gmail.com.

Varapuheenjohtaja, hallivastaava Jenny Jewander, 044 3557771, jewanderjenny@gmail.com.

Sihteeri, jäsensihteeri, webmaster Meeri Koski, meerikos@gmail.com, vsph.jasen@gmail.com.

Jäsen Malin West.

Jäsen Isabella Talvitie.

Varajäsen Sofia Kock, evasofia.k@gmail.com.

Varajäsen Mervi Karlsson, memaka224@gmail.com.

Varajäsen Jenni Annelin, jenni.annelin@gmail.com.

Rahastonhoitaja (hallituksen ulkop.) Sari Huttunen, sarihuttunen9@gmail.com.


Vuoden parhaat -kilpailu ja palkitut

VSPH palkitsee vuosikokouksessaan helmikuussa edellisen vuoden parhaat koirakot kiertopalkinnoilla.


Kuvagalleria

Kuvamuistoja vuosien varrelta.


Lomakkeet ja logot

Yhdistyksen säännöt

9.1.2013 Voimassaolevat säännöt

1 . NIMI, KOTIPAIKKA JA KIELI

Yhdistyksen nimi on Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry. Yhdistyksen kotipaikka on Vaasan kaupunki, Länsisuomen läänissä. Yhdistys on suomen- ja ruotsinkielinen, virallisena kielenä suomi.

2. YHDISTYKSEN TARKOITUS

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää kaikin tavoin palveluskoiratoimintaa Vaasassa ja sen lähiympäristössä.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys harjoittaa valistus- ja koulutustoimintaa, järjestää palveluskoirakokeita, näyttelyitä sekä erilaisia kursseja. Viranomaisten kanssa harjoitetaan yhteistoimintaa mm. etsintä- ja pelastuskoiratoiminnassa.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä.

3. YHDISTYKSEN JÄSENET

Yhdistyksen vuosijäseneksi voi johtokunta hyväksyä palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Perheenjäseniksi voi johtokunta hyväksyä varsinaisten jäsenten kanssa samassa taloudessa asuvat yli 16-vuotiaat henkilöt. Juniorijäseniksi voi johtokunta hyväksyä alle 16-vuotiaat palveluskoiratoiminnasta kiinnostuneet henkilöt. Perhe- ja juniorijäsenten jäsenmaksu on puolet voimassa olevasta jäsenmaksusta. Vuosijäsen, joka 25 vuoden ajan on keskeytymättä ollut yhdistyksen vuosijäsenenä, siirtyy kantajäseneksi ilman jäsenmaksua. Yhdistyksen johtokunnan ehdotuksesta voidaan kunniajäseneksi kutsua henkilöitä, joille yhdistys tahtoo osoittaa erityistä kunnioitusta tai kiitollisuutta. Ehdotus alistetaan yhdistyksen sääntömääräisen kokouksen hyväksyttäväksi, jolloin päätöksen tekoon vaaditaan 3/4 annetuista äänistä. Kunniajäsenillä on samat oikeudet kuin vuosijäsenillä mutta he ovat vapaat kaikista maksuista. Yhdistyksen jäsenet hyväksyy johtokunta. Jäsenillä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti johtokunnalle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Vuosijäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous.

4. YHDISTYKSEN HALLINTO

Yhdistyksen asioita hoitaa johtokunta, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja neljä (4) varsinaista ja kolme (3) varajäsentä. Johtokunnan varsinaisten jäsenten toimikausi on kaksi vuotta, niin että kaksi (50 prosenttia) varsinaisista jäsenistä ovat vuosittain erovuorossa. Varajäsenten toimikausi on vuosikokousten välinen aika. Johtokunta valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa sihteerin, rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Johtokunta kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi (2) johtokunnan jäsentä sitä vaati. Johtokunta on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaiselta äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai kaksi johtokunnan jäsentä yhdessä. Yhdistyksen nimen voi myös kirjoittaa henkilö, jolla on siihen johtokunnan erikseen antama henkilökohtainen oikeus.

6. TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja johtokunnan vuosikertomus on annettava tilintarkistajille/toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta.

7. YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLE KUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle johtokunta. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta joko lähettämällä kutsu kirjallisen kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen kotipaikkakunnalla ilmestyvässä sanomalehdessä.

8. YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään johtokunnan määräämänä päivänä helmikuun aikana. Ylimääräinen kokous pidetään kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun johtokunta katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä johtokunnalta vaatii. Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä äänioikeus ja jokaisella äänioikeutetulla yksi (1) ääni. Yhdistyksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin määrätty se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla. Muutoin päätökseksi tulee kokouksen puheenjohtajan kannattama mielipide.

9. VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

 1. kokouksen avaus
 2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi äänten laskijaa,
 3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
 4. hyväksytään kokouksen työjärjestys,
 5. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien/toiminnantarkastajien lausunto,
 6. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä,
 7. vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus,
 8. Johtokunnan varsinaisten jäsenten toimintakausi on kaksi vuotta, poikkeuksena puheenjohtaja, joka valitaan vuodeksi kerrallaan.
 9. valitaan kaksi tilintarkistajaa/toiminnantarkastajaa ja heille kaksi varamiestä seuraavaan vuosikokoukseen saakka,
 10. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen vuosikokouksessa käsiteltäväksi, on hänen kirjallisesti siitä ilmoitettava yhdistyksen johtokunnalle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Kuitenkin viimeistään 1.10. mennessä.

10. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen.


Eettinen ohjeistus

Vaasan Seudun Palveluskoiraharrastajat ry:n toiminnassa noudatetaan Suomen Palveluskoiraliiton eettisiä ohjeita. Jos yhdistyksen tilaisuudessa, kentällä tai tiloissa havaitaan koiran epäeettistä kohtelua, siitä on ilmoitettava yhdistyksen hallitukselle sekä Palveluskoiraliitolle toimintaohjeita noudattaen. Ohjeistus on luettavissa Suomen Palveluskoiraliiton nettisivuilla ao. linkin kautta.


Koirien tarttuvien tautien leviämisen ehkäisy

Noudatamme Kennelliiton rokotusmääräyksiä ja ohjeistuksia tarttuvien tautien leviämisen ehkäisyn suhteen. Huolehdithan sekä omastasi että treenikavereiden koirien terveydestä toimimalla näiden ohjeistusten mukaan!

Pidä huolta siitä, että koirallasi on voimassa oleva penikkatautirokotus-, parvovirusripuli- ja tarttuva maksatulehdusrokotus sekä raivotauti- eli rabiesrokotus. Myös kennelyskärokotus on suositeltavaa pitää voimassa.

Jos koirasi sairastuu penikkatautiin, tarttuvaan maksatulehdukseen, kennelyskään tms. tarttuvaan hengitystieinfektioon, parvovirusripuliin tms. tarttuvaan mahasuolikanavan tulehdukseen, koira ei saa tulla kentälle, hallille tai yhdistyksen tapahtumiin ennen kuin se on ollut vähintään kaksi viikkoa oireeton. Sama rajoitus koskee myös saman talouden oireettomia koiria. Myös loistartunnat on asianmukaisesti hoidettava ennen kuin koira voi treenata kentällä tai hallilla.

Jos koirasi sairastuu johonkin tarttuvaan tautiin, ja olet hiljattain treenannut hallilla tai kentällä, ilmoitathan sairastumisesta ystävällisesti puheenjohtajalle vsph.ry@gmail.com, jotta johtokunta voi tiedottaa muita jäseniä tarkkailemaan koiriansa oireilun varalta.


Turvallisuus & koiran aggressiivinen käyttäytyminen

VSPH:n johtokunta on päättänyt (6/2022), että niin kentällä kuin hallilla koirat kulkevat kytkettyinä siirtymät treenikentille. Koira kannattaa kytkeä myös kesken treenin ”luppoaikana”, jos se ei ole vielä kunnolla hallinnassa. Tällä pyritään ennakoimaan onnettomuuksia treenikentillä.

Johtokunta on laatinut yhdistyksen jäsenille toimintaohjeet koskien koiran aggressiivista käyttäytymistä harjoituksissa ja harjoitusalueiden lähialueella. Johtokunta haluaa tietää, kuinka paljon jäsenet kohtaavat seuran toiminnan parissa koirien aggressiivista käytöstä.

Jos kohdallesi hallilla tai kentällä osuu tilanne, jossa koira käyttäytyy aggressiivisesti, toimi näin:

 • Kirjaa ylös tapahtumat ja lähetä ne johtokunnan puheenjohtajalle sähköpostiin vsph.ry@gmail.com
 • Voit olla tapahtumassa hyökkäävän koiran omistaja, kohteeksi joutunut tai kohteeksi joutuneen koiran omistaja tai tilanteen silminnäkijä. On tärkeää, että ilmoituksessa kuvataan mahdollisimman selkeästi vihaiseen käyttäytymiseen johtanut tilanne, mitä koira teki ja keneen/mihin vihainen käytös kohdistui.
 • Tapahtumia kirjatessa voit halutessasi arvioida seuraavia asioita: Mitkä tekijät vihaiseen käyttäytymiseen johtivat, oliko tilanteessa esim. jotain erityisen provosoivaa? Puriko koira ihmistä tai toista koiraa, vai pyrkikö se vain varoittamaan? Oliko reaktio ylimitoitettu suhteutettuna ärsykkeeseen? Johtuiko vihainen käytös pelokkuudesta?

Ilmoitukset käsitellään johtokunnan sisällä luottamuksellisesti. Saatuja tietoja käytetään muun muassa harjoitusympäristön turvallisuuden parantamiseen.